Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Systeem Academie

​​​​​​​Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van, alsmede elke overeenkomst tussen de Systeem Academie, hierna te noemen: ‘Systeem Academie’, en een Opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder de Systeem Academie wordt verstaan: de maatschap, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder 7074147.

De Systeem Academie verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opleidingen, cursussen en trainingen in het open aanbod van de Systeem Academie waarvoor men zich individueel bij de Systeem Academie kan inschrijven. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op elk aanbod van de Systeem Academie voor activiteiten die incompany worden uitgevoerd, dat wil zeggen uitgevoerd binnen de organisatie van de Opdrachtgever, én op het maatwerkaanbod dat speciaal voor de Opdrachtgever is ontwikkeld aan de hand van specifieke leerwensen en de situatie binnen de instelling van de Opdrachtgever.

De door de Systeem Academie opgeslagen versie van een elektronisch bericht geldt als bewijs, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever. Een door de Systeem Academie verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de Opdrachtgever op de dag van verzending, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Opdrachtgever, komt dit voor risico van de Opdrachtgever.

Intellectueel eigendom

Het is de deelnemer niet toegestaan om het draaiboek van de training en de opleiding in eigen beheer identiek uit te voeren of aan te bieden. Dat is in strijd met het intellectuele eigendomsrecht. ‘Een Taal Erbij – de Marleen Diekmann methode’ is een beschermde naam vastgelegd bij het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom onder nummer 0920337. Op de teksten op de website berust copyright.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Alle deelnemers en docenten zijn gehouden aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie en de inhoud van de trainingen, cursussen en opleidingen mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Veiligheid

De deelnemer verplicht zich om gedragsregels en veiligheidsvoorschriften, die gelden op de locatie van de training, in acht te nemen. Van de deelnemers wordt een respectvolle bejegening van elkaar en naar elkaar verwacht.

Video of geluidsopnames

Het is niet toegestaan om video of geluidsopnames te maken tijdens de bijeenkomsten. Het maken van foto’s is toegestaan, maar alleen voor eigen gebruik en in overleg met de docent.

Privacyverklaring

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het genereren van deelnemers- en presentielijsten en facturatie. Indien u zich via de website opgegeven heeft voor onze nieuwsbrief en u wenst deze niet meer te ontvangen, dan kunt u ons mailen of uzelf uitschrijven via de ‘unsubscribe’ button onderaan de nieuwsbrief.

Offertes en aanbiedingen

Algemeen
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, indien van toepassing, inclusief eventuele heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor opleidingen, cursussen, trainingen met open inschrijving 

 • De Opdrachtgever schrijft zich in voor een opleiding, cursus of training door het invullen, ondertekenen en verzenden van een inschrijfformulier.
 • Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier, stuurt de Systeem Academie een automatisch gegenereerde bevestiging van inschrijving per e-mail naar de Opdrachtgever. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de opleiding/cursus/training, beschikbaarheid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen.
 • Circa drie weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training/toets ontvangt de Opdrachtgever bericht over doorgang van de opleiding/cursus/training/toets met nadere informatie (indien van toepassing).
 • De factuur wordt naar het privé-adres van de Opdrachtgever gestuurd tenzij op het inschrijfformulier anders is aangegeven. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige betaling. Indien de werkgever van de Opdrachtgever de kosten van de opleiding, cursus of training voor haar rekening neemt, ontslaat dat de Opdrachtgever niet van de verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling.
 • Voor een aantal opleidingen bestaan aparte aanmeldingsformulieren en/of -procedures. Dit staat bij de betreffende opleidingen vermeld.

Voor maatwerk en incompany opdrachten
Alle offertes en aanbiedingen van de Systeem Academie zijn drie maanden geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. De Systeem Academie kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de Systeem Academie daaraan niet gebonden. De Systeem Academie zal in dat geval, indien de Systeem Academie dat wenst, een nieuwe offerte of aanbieding sturen dan wel de oorspronkelijke offerte handhaven.
Een samengestelde prijsopgave verplicht de Systeem Academie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

> door de Systeem Academie

De Systeem Academie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen (een cursus, training of opleiding) op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:

 • er naar het oordeel van de Systeem Academie onvoldoende inschrijvingen zijn voor een opleiding, cursus of training
 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
 • na het sluiten van de overeenkomst de Systeem Academie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van de Systeem Academie kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen

Voor zover de Opdrachtgever voorafgaand aan de opleiding, cursus, training of incompany opdracht zijn (financiële) verplichtingen jegens de Systeem Academie niet is nagekomen, is de Systeem Academie gerechtigd de Opdrachtgever toegang te weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de Opdrachtgever desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen.

> door de Opdrachtgever

Wettelijke bedenktermijn voor het open aanbod, bij online inschrijving via de website van de Systeem Academie
Na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel van een door de Systeem Academie ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.

Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door de Systeem Academie ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.
 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training is de Opdrachtgever aan de Systeem Academie €25,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 4 weken voor het begin van de opleiding/cursus/training of tijdens de opleiding/cursus/training is de Opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.
 • Indien de Opdrachtgever annuleert binnen 4 weken voor het begin van de opleiding/cursus/training en de Systeem Academie kan een vervanger van haar wachtlijst laten deelnemen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, is de Opdrachtgever aan de Systeem Academie €25,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Indien de Opdrachtgever annuleert binnen 4 weken voor het begin van de opleiding/cursus/training en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en de Systeem Academie hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de Opdrachtgever aan de Systeem Academie €25,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Een door de Opdrachtgever voorgedragen vervanger die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, heeft voorrang op een vervanger van de wachtlijst van de Systeem Academie, mits de Systeem Academie hiervan tijdig (uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum) op de hoogte is gesteld. Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van de Systeem Academie. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van de Systeem Academie bij de betreffende opleidings-/cursusinformatie.

Voor maatwerk en incompany opdrachten

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door de Systeem Academie ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.
 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training is de Opdrachtgever aan de Systeem Academie €25,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door de Systeem Academie van Opdrachtgever ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail.
 • Bij annulering tussen de 2 en 4 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 50% van de kosten verschuldigd. Bij annuleren binnen 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd.

Uitval docent door overmacht

Bij uitval van een docent door overmacht zal de Systeem Academie zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal de Systeem Academie zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeit, zijn voor de Systeem Academie. Uitval van een docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de Opdrachtgever.

Betaling en incassokosten

De Systeem Academie factureert een maand voorafgaand aan de aanvangsdatum. Zij is tevens gerechtigd om periodiek te factureren. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Naast deze rente is de Opdrachtgever, ingeval van niet tijdige betaling, een vergoeding voor incassokosten verschuldigd overeenkomstig het wettelijk Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten bedragen minimaal €40,- en worden verhoogd met de wettelijke btw. Het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is van toepassing op overeenkomsten met alle soorten opdrachtgevers (consumenten en partijen die handelen in de uitoefening van een bedrijf, organisatie of beroep).

Beperking aansprakelijkheid

De Systeem Academie is nimmer aansprakelijk voor schade welke de Opdrachtgever lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de Systeem Academie of door haar ingeschakelde derden. De Systeem Academie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat de Systeem Academie nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat is de Systeem Academie nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door de Systeem Academie in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.

Geschillen

De Systeem Academie hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een Opdrachtgever ontevreden is over onze producten of diensten, kan hij contact opnemen met de betreffende medewerker(s) of een klacht indienen bij de Systeem Academie (info@systeemacademie.nl).
Op alle met de Systeem Academie gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De klachtenprocedure sluit niet uit dat Opdrachtgever zich tot de burgerlijke rechter kan wenden.

Deze algemene voorwaarden zijn op 10 januari 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Alle algemene voorwaarden die eerder zijn gepubliceerd, zijn niet van toepassing op overeenkomsten gesloten na 1-1-2020.

De Systeem Academie